Deklaracja dostępności

Liczba odwiedzających: 831

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej klimatyczny.wyszkow.pl

Urząd Miejski w Wyszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony klimatyczny.wyszkow.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 2022-01-31.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-15.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.
 • Skany, obrazy, grafiki, nagrania dźwiękowe, filmy nie posiadają tekstu alternatywnego.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Wyłączenia wynikają z przyczyn technicznych lub wiązałoby się z poniesieniem nadmiernych kosztów.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-25.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim w Wyszkowie, dostepnosc@wyszkow.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 29 742 42 01 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą cztery wejścia: 1. od ulicy 3 Maja, 2 i 3 od Alei Róż, 4 od parkingu wewnętrznego. Przez wejście numer 2 można dostać się do windy zapewniającej dostęp do siedziby Urzędu Miejskiego. Przed budynkiem są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (przed wejściem numer 1 i numer 2). Podjazdy dla wózków znajdują się przy wejściu numer 1 i 2. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku i można się do niej dostać przez wejście numer 1. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Dostępność informacyjno- komunikacyjna

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 • skorzystać z usługi Tłumaczenia języka migowego on-line, która umożliwia połączenia wideo z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej oraz dowolnego urządzenia z kamerą. Usługa ta jest dostępna w dni robocze w godzinach pracy urzędu 8:00 - 16:00,
 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Miejski w Wyszkowie, Al. Róż, 2 07-200 Wyszków,
 • wysłać e-mail na adres gmina@wyszkow.pl,
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 507-808-867,
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania 8:00-16:00,
 • wysłać wiadomość SMS/ MMS na numer telefonu 507-808-867.

W budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie (Sekretariat Burmistrza- I piętro) udostępniony jest system wspomagania słuchu w postaci pętli indukcyjnej do obsługi osób słabosłyszących.